Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Συστάσεις στις εταιρείες ρεύματος από το Συνήγορο του ΚαταναλωτήΣύμφωνα με όσα αναφέρει ο Συνήγορος του Καταναλωτή Λευτέρης Ζαγορίτης, στην ετήσια έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για τα πεπραγμένα του 2016, οι εταιρείες προμήθειας...έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και πλήρης ενημέρωση των καταναλωτών.

Σύμφωνα με τις συστάσεις του Συνηγόρου πρέπει να φροντίζουν για:

(α) την παρέλευση χρονικού διαστήματος από τη στιγμή που ο καταναλωτής θα λάβει τη σύμβαση προμήθειας έως τη στιγμή που θα την επιστρέψει υπογεγραμμένη, ώστε να έχει την ευχέρεια να τη μελετήσει, και

(β) την παροχή διακριτού αναλυτικού εγγράφου με όλες τις χρεώσεις του λογαριασμού κατανάλωσης (χρεώσεις προμήθειας, ρυθμιζόμενες χρεώσεις και χρεώσεις τρίτων), αλλά και την έγγραφη εκτίμηση του συνολικού ετήσιου κόστους προμήθειας για την παροχή του καταναλωτή, σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο προμήθειας. Επιπλέον, ο Συνήγορος του Καταναλωτή συνέστησε σε όλους τους προμηθευτές να απαιτούν τη διακριτή υπογραφή του τιμολογίου προμήθειας από τους καταναλωτές, ώστε να διασφαλίζεται η χορήγησή του.

Σε σχέση με τη διαφάνεια των χρεώσεων, η Αρχή παρενέβη με έγγραφη Σύσταση, επισημαίνοντας τις υποχρεώσεις των προμηθευτών σχετικά με:

(α) την παροχή δυνατότητας επιβεβαίωσης από τον καταναλωτή των τιμών χρέωσης τυχόν ρητρών αναπροσαρμογής του τιμήματος, με παραπομπή στην οικεία ιστοσελίδα, και

(β) την ενημέρωση των καταναλωτών αναφορικά με τις μοναδιαίες τιμές ρυθμιζόμενων χρεώσεων, τόσο στην ιστοσελίδα του εκάστοτε προμηθευτή όσο και με ετήσια αποστολή ειδικού ενημερωτικού εντύπου, καθώς και σε κάθε τροποποίηση των σχετικών χρεώσεων.

Τέλος, σχετικά με την αποζημίωση ζημιών των καταναλωτών από διαταραχές της τάσης, λαμβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με το είδος και το ύψος των αιτημάτων αποζημίωσης που υποβάλλονται ανά έτος (περίπου 1.000 κατά μέσο όρο), ο Συνήγορος του Καταναλωτή διαμόρφωσε παλαιότερη Πρότασή του για την επίλυση των διαφορών, ως εξής:

1. Για ζημίες αποδεδειγμένου ύψους έως και εξακοσίων (600) ευρώ, η εταιρεία θα πρέπει να προβαίνει σε καταβολή πλήρους αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την οικεία αναφορά.

2. Σε περίπτωση που η αξία της συνολικής ζημίας κάθε παροχής είναι αποδεδειγμένα μεγαλύτερη του ποσού των 600 ευρώ, η εταιρεία θα πρέπει να προβαίνει σε καταβολή επιπρόσθετης της προηγούμενης παραγράφου αποζημίωσης, ίσης με το ήμισυ της αξίας της υπερβαίνουσας το ποσό των 600 ευρώ προκληθείσας ζημίας κάθε καταναλωτή.
Πηγή: news247.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

SosialMidia